AVÌS LEGAL


CONDICIONS GENERALS

L’estructura d’aquest document de Condicions generals està reflectida a l’índex següent:

 1. INFORMACIÓ GENERAL
 2. USUARIS
 3. ACCÉS I SEGURETAT
 4. POLÍTICA DE PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
 5. CONDICIONS DE PAGAMENT I AJORNAMENT
 6. ACTUALITZACIÓ DE PREUS
 7. MITJANS DE COMUNICACIÓ
 8. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL
 9. CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB
 10. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
 11. LEGISLACIÓ APLICABLE

 

1. INFORMACIÓ GENERAL

El present document té per objecte establir les condicions legals que seran d’aplicació al Portal de Venda Online “Ice Cream” disponible a la url, d’ara en endavant LLOC WEB, i té el valor d’un Contracte entre GRUPO EDELVIVES i l’Usuari del LLOC WEB. D’aquest document d’ara en endavant se’n denominarà l’AVÍS LEGAL.

En compliment del deure d’informació establert a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), informem que l’EDITORIAL LUIS VIVES HERMANOS MARISTAS (en endavant, GRUPO EDELVIVES), entitat inscrita al Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia, amb el número 1334-i/28-SE/B, és la titular del LLOC WEB.

Les dades identificatives de GRUPO EDELVIVES són:

 • Denominació social: EDITORIAL LUIS VIVES HERMANOS MARISTAS.
 • Número d’Identificació Fiscal, N.I.F.: R5000274J.
 • Adreça a efectes de notificacions: Ctra. de Madrid km. 315,700; C.P. 50012 Zaragoza (España).

L’accés a determinats Continguts oferts a través d’aquest LLOC WEB pot estar sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes Condicions Generals. Així, les Condicions Comercials aplicables a les compres efectuades al LLOC WEB (condicions de compra, modalitats de pagament admeses, política de devolucions, condicions de finançament, etc.) estan recollides en els apartats habilitats a tal efecte.

Es recomana a l’USUARI que, anteriorment a l’accés i/o utilització de dits continguts i serveis de comerç electrònic, llegeixi atentament les corresponents condicions aplicables.

 

2. USUARIS

La utilització del LLOC WEB atribueix la condició d’Usuari (d’ara en endavant, USUARI), la qual cosa implica l’adhesió al present AVÍS LEGAL en la versió d’aquest publicada en el moment en què s’accedeixi al LLOC WEB. GRUPO EDELVIVES es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i la configuració del LLOC WEB, així com el present AVÍS LEGAL. Per això, el GRUPO EDELVIVES recomana a l’USUARI revisar curosament l’AVÍS LEGAL cada cop que accedeixi al LLOC WEB.

 

3. ACCÉS I SEGURETAT

Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir al lloc web de manera lliure i gratuïta. No obstant ,Grupo Editorial Luis Vives es reserva conforme a la legislació vigent el dret de limitar l’accés a determinades àrees del lloc web per a les quals l’Usuari haurà de registrar-se facilitant tota la informació sol·licitada, de manera actualitzada i real (vegeu en cada cas la política de privadesa).

De cap manera GRUPO EDELVIVES es responsabilitzarà de la veracitat de les dades de registre facilitats pels usuaris finals, per al qual cosa en són els responsables de les possibles conseqüències, errors i fallades que posteriorment puguin derivar-se de la manca de veracitat de les dades.

 

4. POLÍTICA DE PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb allò disposat per la legislació vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, totes les dades de caràcter personal facilitades durant la utilització del Lloc Web seran tractats de conformitat amb allò que es disposa a la Política de Privadesa que tot usuari ha d’acceptar expressament per poder utilitzar i registrar-se al Lloc Web.

Tot usuari que accepti les presents condicions d’ús, accepta de manera informada, expressa i inequívoca la nostra Política de Privadesa, podent exercir els drets que en aquesta matèria li corresponguin, segons s’informa en l’esmentada Política de Privadesa.

 

5. CONDICIONS DE PAGAMENT I AJORNAMENT

L’USUARI podrà efectuar el pagament de la seva comanda per mitjà de targeta de crèdit o dèbit i per mitjà de PayPal. Aquests serveis es presten per tercers, per la qual cosa GRUPO EDELVIVES no té accés a dades financeres. L’USUARI haurà de llegir atentament els termes i condicons d’aplicació a dits llocs web.

 a) Finançament Edelvives

Es pot ajornar el pagament en compres superiors a 100 €

Depenent del teu centre, podràs optar per un finançament amb 3 € de despeses de gestió per compres superiors a 100 €, amb les quotes següents:

 • Pagament en 2 quotes: el càrrec s’aplicarà de la manera següent:
 1.  
  1. CINQUANTA PER CENT (50 %): s’abonarà en la data de realització de la comanda.
  2. CINQUANTA PER CENT (50 %): s’abonarà el dia 31 d’octubre de 2021.

Aquest finançament comporta un cost de 3 € per despeses de gestió.

b) Finançament amb Instant Credit

Per a compres superiors a 120 €, podràs finançar el pagament de la teva comanda amb "Instant Credit by Banco Sabadell". Podràs pagar des de 6 a 24 quotes, amb un mínim de 20 € per quota.

El cost del finançament seria d’un 25 % TAE per a despeses amb targeta i un 18,39 % TAE si es paga per compte bancari.

Condicions actualitzables per Instant Credit. Les despeses de finançament els veuràs reflectits en tot moment en el procés de compra.

Més informació a: https://www.instantcredit.net/financiacion-inmediata/

 

Amb caràcter previ al càrrec corresponent, GRUPO EDELVIVES remetrà a l’USUARI un recordatori del proper càrrec a la seva targeta a l’adreça de correu electrònic indicada.

 

6. ACTUALITZACIÓ DE PREUS

GRUPO EDELVIVES es reserva el dret de modificar els preus del materials pujats a aquesta Plataforma de Venda Online si l’Editorial emissora del material procedeix a actualitzar els seus preus.

 

7. MITJANS DE COMUNICACIÓ

GRUPO EDELVIVES podrà utilitzar la comunicació via correu electrònic i via WhatsApp als efectes d’informar l’USUARI de l’estat de tramitació de la seva comanda.

De la mateixa manera, GRUPO EDELVIVES posa a disposició de l’USUARI un canal de contacte via formulari de contacte, que pot utilitzar per comunicar-se amb GRUPO EDELVIVES.

 

8. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del LLOC WEB, tals com textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i software, són de la exclusiva propietat de GRUPO EDELVIVES o de tercers, els drets dels quals reconeix GRUPO EDELVIVES, i estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per al legislació nacional i internacional vigent en cada moment. Està prohibida la utilització d’aquests elements sense la prèvia autorització escrita de GRUPO EDELVIVES o dels seus respectius titulars.

L’USUARI s’obliga a usar els continguts de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

 • Utilitzar els continguts de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.
 • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic per mitjà de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a menys que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 • Vulnerar drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a GRUPO EDELVIVES o a tercers.
 • Emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del LLOC WEB per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera dita informació.
 • L’USUARI respondrà dels danys i perjudicis de tota natura que GRUPO EDELVIVES pugui patir, directa o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les Condicions Generals o de la relació amb la utilització del LLOC WEB.
 • GRUPO EDELVIVES vetllarà en tot moment per respecte de l’ordenament jurídic vigent i estarà legitimada per interrompre i/o eliminar, a la seva total discreció, els continguts o excloure l’USUARI del LLOC WEB en cas de pressumpta comissió, completa o incompleta, d’algun dels delictes i faltes tipificats pel Codi Penal vigent, o en cas d’observar qualssevol conductes que a judici de GRUPO EDELVIVES resultin contràries a la moral, l’ordre, els bons costums o les regles internes de GRUPO EDELVIVES o dels seus col·laboradors o diferents segells editorials pertanyents al Grup, o puguin pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i/o prestigi de GRUPO EDELVIVES o dels seus col·laboradors.

La infracció de qualsevol dels drets citats anteriorment pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal. L’incompliment per part de l’USUARI de qualsevol de les condicions facultarà GRUPO EDELVIVES des d’aquell mateix moment per inhabilitar les seves claus d’accés al LLOC WEB.

9. CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

No està permès i, per tant, les seves conseqüències seran de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari, l’accés o la utilització del Lloc Web amb finalitats il·legals o no autoritzades amb finalitat econòmica o sense, i, més específicament i sense que el llistat següent tingui caràcter absolut, queda prohibit:

 • Usar el Lloc Web de qualsevol manera que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en la seva funcionalitat o en l’ordinador d’un tercer;
 • Usar el Lloc Web per a la transmissió, la instal·lació o la publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;
 • Usar el Lloc Web per recollir dades de caràcter personal d’altres usuaris;
 • Registrar-se a través del Lloc Web amb una identitat falsa, suplantant tercers o fent servir un perfil o fent qualsevol altra acció que pugui confondre altres usuaris sobre la identitat de l’origen d’un missatges;
 • Accedir sense autorització a qualsevol secció del Lloc Web, a altres sistemes o xarxes connectades a la Plataforma, a cap servidor de GRUPO EDELVIVES ni als serveis oferts a través del Lloc Web, per mitjà de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim;
 • Crebantar, o intentar crebantar, les mesures de seguretat o autenticació del Lloc Web o de qualsevol xarxa que hi estigui connectada, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts oferts al Lloc Web;
 • Dur a terme cap acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura del Lloc Web o en els sistemes o xarxes de GRUPO EDELVIVES, així com en els sistemes o xarxes de GRUPO EDELVIVES, així com en els sistemes i xarxes connectades connectats al Lloc Web;
 • Impedir el normal desenvolupament d’un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altra activitat disponible a través del Lloc Web o qualsevol de les seves funcionalitats, ja sigui alterant o tractant d’alterar-ne, il·legalment o de qualsevol altra manera, l’accés, la participació i el funcionament, o falsejant-ne el resultat i/o fent servir mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment, i/o per mitjà de qualsevol pràctica que atempti o vulneri en qualsevol manera les presents Condicions d’ús.
 

L’incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions per l’usuari, podrà portar aparellada l’adopció per GRUPO EDELVIVES de les mesures oportunes emparades en Dret i en l’exercici dels seus drets o obligacions, podent arribar a l’eliminació o bloqueig del compte de l’usuari infractor, sense que hi hagi possibilitat de cap indemnització pels danys i perjudicis causats.

 

10. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

GRUPO EDELVIVES es reserva el dret a interrompre l’accés al LLOC WEB, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que s’hi presten en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.

En conseqüència, GRUPO EDELVIVES no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del LLOC WEB ni dels seus continguts, per la qual cosa la utilització de dits continguts per part de l’USUARI es duu a terme a compte i risc seu, sense que, en cap moment, es puguin exigir responsabilitats a GRUPO EDELVIVES en aquest sentit.

GRUPO EDELVIVES no serà responsable en cas que hi hagi interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament de dit servei i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen al control de GRUPO EDELVIVES, i/o deguda a una actuació dolosa o culpable de l’USUARI i/o tingui per origen causes de Força Major. En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa, GRUPO EDELVIVES no assumirà cap responsabilitat ja sigui pels danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant. GRUPO EDELVIVES tindrà dret, sense que hi hagi cap indemnització a l’USUARI per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i continguts del LLOC WEB per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos.

 

11. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

El present Avís Legal, així com les relacions establertes entre GRUPO EDELVIVES i l’USUARI es regirà per la legislació espanyola vigent.

La via natural per a la resolució de les incidències que puguin sorgir entre l’USUARI i el GRUPO EDELVIVES en l’execució i interpretació dels serveis prestats és, en primer lloc, el de les converses directes i personals. Només en el cas d’ineficàcia de dites converses i excepte en el cas de disposició expressa en contrari de la vigent legislació d’enjudiciament civil, qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre GRUPO EDELVIVES i l’USUARI se sotmetrà als Jutjats i Tribunals del domicili del consumidor.

Darrera actualització: 18 de març de 2021

© 2021 GRUPO EDELVIVES Tots els drets reservats