1IDENTIFICACIÓ
  2. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT
  3. MENORS D’EDAT
  4. OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES
  5. AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ GRUP EDELVIVES LES DADES PERSONALS DE L’USUARI?
  6. QUINES DADES DE L’USUARI TRACTARÀ GRUP EDELVIVES?
  7. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L’USUARI?
  8. AMB QUINS DESTINATARIS ES COMPARTIRAN LES DADES DE L’USUARI?
  9. CONSERVACIÓ DE LES DADES
10. RESPONSABILITAT DE L’USUARI
11. EXERCICI DE DRETS
12. MESURES DE SEGURETAT

 

1. IDENTIFICACIÓ

 • Identitat EDITORIAL LUIS VIVES HERMANOS MARISTAS (d’ara en endavant “GRUP EDELVIVES”)
  • Domicili: Carretera de Madrid, Km 315,700, 50012-Zaragoza
 • NIF: R5000274J
 • Delegat de Protecció de Dades (DPO): pot contactar amb el nostre DPO a través dels mitjans següents:
  • E-mail: dpo@edelvives.es
  • Adreça: Carrer Xaudaró, 25 – 28034 (Madrid)
  • Indicant a la referència Delegat de Protecció de Dades”

 

2. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat, l’usuari queda informat i presta el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc perquè les dades personals que faciliti per mitjà de la pàgina web (d’ara en endavant, el “”Lloc Web”) siguin tractats per GRUP EDELVIVES, així com les dades derivades de la seva navegació i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a GRUP EDELVIVES.

L’usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de Privacitat, que ha estat redactada de manera clara i senzilla, per facilitar-ne la comprensió, determinant lliurement i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a GRUP EDELVIVES.

 

3. MENORS D’EDAT

El Lloc Web no està dirigit a menors de 14 anys (en endavant, els “Menors”), per tant, els Menors no han d’utilitzar el Lloc Web sense consentiment dels seus pares o tutors. En aquest context, GRUP EDELVIVES podrà sol·licitar als usuaris una còpia del DNI o bé, l’autorització dels seus pares o tutors. GRUP EDELVIVES només recull dades sobre els Menors que siguin raonablement necessaris perquè el menor participi al Lloc Web.

En relació a aquestes dades, GRUP EDELVIVES, desplega totes les mesures previstes en la legislació de protecció de dades de caràcter personal per garantir-ne l’ús adequat.

El procés de registre dels Menors haurà de fer-se sempre en presència del pare, mare o tutor legal del menor. Per vetllar per la màxima protecció del menor i compliment de la legalitat vigent, se sol·licitaran les dades del menor, així com les dades dels Menors que, sense poder conèixer aquest fet, s’hagin facilitat sense consentiment de pare, mare o tutor.

En qualsevol moment, el pare, mare o tutor legal podrà sol·licitar respecte de les dades dels Menors els drets especificats en la normativa vigent i que es detallen a l’apartat 11 d’aquesta Política de Privacitat.

 

4. OBLIGATORIETAT DE FACLITAR LES DADES

Les dades sol·licitades en els formularis del Lloc Web són, amb caràcter general, obligatoris (excepte en el cas que en el cap requerit s’hi especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes.

Per tant, si no es faciliten dites dades o no es faciliten correctament no es podran atendre les mateixes, sense perjudici que pugui visualitzar lliurement el contingut del Lloc Web.

 

5. AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ GRUPO EDELVIVES LES DADES PERSONALS DE L’USUARI?

Les dades personals facilitades a través del Lloc Web seran tractades per GRUPO EDELVIVES conforme a les finalitats següents:

 1. Dades facilitades per a la compra de materials, llibres i llicències:
  • Gestió de la seva sol·licitud, així com de la comanda realitzada.
  • Enviament de la seva comanda.
  • Comunicació de qualsevol confirmació, cancel·lació o incident en relació amb la seva comanda.
  • En el supòsit de prestar el consentiment per a això, enviament de comunicació comercials, pels mitjans indicats per a això, relacionats amb productes i serveis de GRUPO EDELVIVES.
  • Efectuar anàlisis sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i els comportaments dels usuari.
 2. Dades facilitades per al registre al Portal d’usuari:
  • Gestionar el seu registre com a usuari a la plataforma online propietat de GRUP EDELVIVES i allotjada al present Lloc Web.
  • Efectuar anàlisis sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i comportament dels usuaris.
 3. Dades facilitades en els formularis de contacte i altres canals posats a disposició dels usuaris:
  • Gestionar les sol·licituds de contacte i informació de l’usuari a través dels canals disposats per a això en els llocs web de GRUP EDELVIVES.
  • Gestió de la petició plantejada.
  • Efectuar anàlisis sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i comportaments dels usuaris.
 4. Dades facilitades en el xat online d’“atenció al client” habilitat al Lloc Web:
  • Gestionar les sol·licituds de contacte i informació de l’usuari a través del xat habilitat al lloc web de GRUP EDELVIVES.
  • Tramitació i donar contestació a la seva sol·licitud.
  • Resolució de qualsevol incidència que l’usuari comuniqui a GRUPO EDELVIVES.
  • Efectuar anàlisis sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i comportament dels usuaris.

 

6. QUINES DADES DE L’USURARI TRACTARÀ GRUP EDELVIVES?

GRUP EDELVIVES tractarà les següents categories de dades de l’usuari:

 1. Dades facilitades per a la compra de materials, llibres i llicències:
  • Dades identificatives: nom, cognoms, DNI/NIF.
  • Dades de contacte: domicili, adreça de correu electrònic, número de telèfon.
  • Dades de transacció de bens i serveis.
  • Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.
  • Altres dades: dades facilitades pels propis interessats en els camps oberts.
  • Dades de navegació.
 2. Dades facilitades per al registre en el Portal d’usuari:
  • Dades identificatives: nom, cognoms, DNI/NIF, data de naixement.
  • Dades de contacte: domicili, adreça de correu electrònic, número de telèfon.
  • Altres dades: dades facilitades pels propis interessats en els camps oberts.
  • Dades de navegació.
 3. Dades facilitades en els formularis de contacte i altres canals posats a disposició dels usuaris:
  • Dades identificatives: nom, cognoms.
  • Dades de contacte: adreça de correu electrònic, número de telèfon.
  • Dades de transacció de bens i serveis.
  • Altres dades: dades facilitades pels propis interessats en els camps oberts dels formularis disposats en el Lloc Web o en els documents adjunts.
  • Dades de navegació.
 4. Dades facilitades al xat online d’“atenció al client” habilitat en el Lloc Web:
  • Dades identificatives: nom, cognoms.
  • Dades de contacte: adreça de correu electrònic, número de telèfon.
  • Dades de transacció de bens i serveis.
  • Altres dades: dades facilitades pels propis interessats en els camps oberts dels formularis disposats en el Lloc Web o en els documents adjunts.
  • Dades de navegació.

En cas que l’usuari faciliti les dades de tercers, manifesta comptar amb el seu consentiment i es compromet a traslladar-los la informació continguda a la Política de Privacitat, eximint GRUP EDELVIVES de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant, GRUP EDELVIVES podrà dur a terme les verificacions periòdiques per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

 

7. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L’USUARI?

La legitimació del tractament de les seves dades personals, seran les següents:

 1.  Per a la compra de materials, llibres i llicències: la relació contractual que s’estableix entre les parts. Per a l’enviament de comunicacions comercials, el consentiment sol·licitat a l’interessat per a això i que pot retirar en qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirar-ne el consentiment, aquest fet no afectarà la licitud dels tractaments efectuats anteriorment. Per a l’execució d’anàlisis sobre la utilització del web, l’interès legítim de GRUP EDELVIVES.
 2. Dades facilitades per al registre en el Portal d’usuari: el consentiment que se sol·licita i que pot retirar en qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirar-ne el consentiment, aquest fet no afectarà la licitud dels tractaments efectuats anteriorment. Per a l’execució d’anàlisis sobre la utilització del web, l’interès legítim de GRUP EDELVIVES.
 3. Per als formularis de contacte i altres canals posats a disposició dels usuaris: el consentiment que se sol·licita i que pot retirar en qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirar-ne el consentiment, aquest fet no afectarà la licitud dels tractaments efectuats anteriorment. Per a l’execució d’anàlisis sobre la utilització del web, l’interès legítim de GRUP EDELVIVES.
 4. Per al xat online d’”atenció al client” habilitat al Lloc Web: el consentiment prestat per l’usuari. Per a l’execució d’anàlisis sobre la utilització del web, l’interès legítim de GRUP EDELVIVES.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats mencionades són independents per la qual cosa l’usuari podrà revocar-ne només un, de manera que no afecti als altres.

Per revocar dit consentiment, l’Usuari podrà contactar amb GRUP EDELVIVES, en qualsevol moment, per mitjà dels canals següents: rgpd@edelvives.es, indicant-hi a l’assumpte de referència: “Dades personals”.

En relació amb l’enviament de comunicacions comercials, l’usuari s’hi podrà oposar, en qualsevol moment, mitjançant correu electrònic remès a l’adreça de correu electrònic rgpd@edelvives.es o en els mitjans habilitats a tal efecte en cadascuna de les comunicacions comercials remeses.

 

8. AMB QUINS DESTINATARIS ES COMPARTIRAN LES DADES DE L’USAURI?

Les dades de l’usuari podran ser comunicats a:

 1. Dades facilitades per a la compra de materials, llibres i llicències: Empreses del grup al qual pertany GRUPO EDELVIVES, únicament per a finalitats administratives internes i/o per a les finalitats anteriorment indicades.
 2. Dades facilitades per al registre en el Portal d’usuari: Empreses del grup al qual pertany GRUPO EDELVIVES, únicament per a finalitats administratives internes i/o per a les finalitats anteriorment indicades.
 3. Dades facilitades per als formularis de contacte i altres canals posats a disposició dels usuaris: Empreses del grup al qual pertany GRUPO EDELVIVES, únicament per a finalitats administratives internes i/o per a les finalitats anteriorment indicades.
 4. Dades facilitades en el xat intern d’”atenció al client” habilitat en el Lloc Web: Empreses del grup al qual pertany GRUPO EDELVIVES, únicament per a finalitats administratives internes i/o per a les finalitats anteriorment indicades.

Addicionalment, les dades podran ser accessibles per proveïdors de GRUPO EDELVIVES, essent dit accés el necessari per al compliment adequat de les obligacions legals i/o de les finalitats anteriorment indicades. Dits proveïdors no tractaran les seves dades per a finalitats pròpies que no hagin estat prèviament informades per GRUPO EDELVIVES.

 

9. CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les seves dades seran conservades durant els següents terminis:

 1. Dades facilitades per a la compra de materials, llibres i llicències: fins l’entrega efectiva de la comanda sol·licitat o, en el seu cas, cancel·lació de dita comanda i fins i tot després, durant el termini de prescripció d’accions legals que se’n derivin. En relació a l’enviament de comunicacions comercials, mentre l’usuari no revoqui el consentiment prestat. No obstant això, en el cas de retirar-ne el consentiment, això no afectarà la licitud dels tractament efectuats amb anterioritat.
 2. Dades facilitades per al registre del Portal d’usuari: seran conservats fins que l’usuari no en sol·liciti la baixa i, un cop sol·licitada, durant el termini de prescripció d’accions legals que se’n derivin del seu ús.
 3. Dades facilitades per als formularis de contacte i altres canals posats a disposició dels usuaris: seran conservats durant el termini necessari per tramitar i contestar-ne la sol·licitud i, un cop finalitzat dit termini, durant el termini de prescripció d’accions legals que se’n derivin.
 4. Dades facilitades en el xat online d’”atenció al client habilitat en el Lloc Web: seran conservats durant el termini necessari per tramitar i contestar-ne la sol·licitud i, un cop finalitzat dit termini, durant el termini de dos anys.

 

10. RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’usuari:

 • Garanteix que té més de divuit (18) anys i que les dades que facilita a GRUPO EDELVIVES són vertaderes, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal manera que respongui a la seva situació real. En el supòsit de dades de Menors, serà el pare, mare o tutor legal del menor qui atorgui l’autorització per al tractament.
 • Garanteix que ha informat els tercers dels que en faciliti dades, en el cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que n’ha obtingut l’autorització per facilitar-ne les dades a GRUPO EDELVIVES per a les finalitats assenyalades.
 • Serà responsable de les informacions falses i inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a GRUPO EDELVIVES o a tercers.

 

11. EXERCICI DE DRETS

L’usuari pot enviar un escrit a GRUPO EDELVIVES, a l’adreça indicada a l’encapçalament de la present Política, o bé per mitjà d’un correu electrònic a l’adreça rgpd@edelvives.es  , adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per a:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtenir confirmació sobre si a GRUPO EDELVIVES s’estan tractant dades personals que concerneixen l’usuari o no.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que foren recollides.
 • Obtenir de GRUPO EDELVIVES la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes a la normativa de protecció de dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades facilitades per l’Usuari en aquells casos previstos en la normativa.
 • Posar-se en contacte amb el DPO de GRUP EDELVIVES a través de la següent adreça: dpo@edelvives.es .
 • Interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a l’adreça Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, quan l’interessat consideri que GRUP EDELVIVES ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

 

12. MESURES DE SEGURETAT

GRUP EDELVIVES tractarà les dades de l’usuari, en tot moment, de manera absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte de dites dades, de conformitat amb el previst a la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i n’evitin l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atesos l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats.

Darrera actualització: 18 de març de 2021